Algemene Voorwaarden

1. Definities
In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen BouwersBende en Huurder voor het gebruik
van de LEGO set door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst
tussen BouwersBende en Huurder;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BouwersBende die van toepassing

zijn op ieder Lidmaatschap;

Einddatum: de datum waarop het Lidmaatschap eindigt door opzegging door de

Huurder zoals uiteengezet in artikel 5.3;

LEGO set: de door BouwersBende op grond van het Lidmaatschap aan Huurder
ter beschikking gestelde LEGO set voor gebruik door Huurder in
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met BouwersBende

een Lidmaatschap afsluit;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Lidmaatschap tussen
BouwersBende en Huurder.
2.2 Afspraken tussen BouwersBende en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze
Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd door BouwersBende.
2.3 Alle door BouwersBende genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Lidmaatschap
3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Lidmaatschap de beschikking over een LEGO set.
3.2 Het Lidmaatschap geeft recht op gratis omruilen van de LEGO set voor een andere LEGO set.
3.3 Het omruilen van de LEGO set kan op zijn vroegst 30 dagen nadat deze is opgestuurd door
BouwersBende.

3.4 BouwersBende streeft er naar een Lego set binnen 5 dagen na een nieuwe inschrijving of
ontvangst van de oude set te leveren.
3.5 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden
gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

4. Voorwaarden
4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de LEGO set en zorgt voor de LEGO set als een goed
huisvader.
4.2 De LEGO set is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder. Het is Huurder
niet toegestaan om de LEGO set te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij een
overtreding van dit verbod is Huurder aan BouwersBende een contractuele boete
verschuldigd van maximaal EUR 2.000. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door
BouwersBende. Het opleggen van de boete doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten
van BouwersBende zoals het vorderen van een schadevergoeding of het beëindigen van het
Lidmaatschap, in overeenstemming met hoofdstuk 12 van de Algemene Voorwaarden.
4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
4.4 De LEGO set blijft te allen tijde eigendom van BouwersBende. Het is Huurder niet toegestaan
ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de LEGO set te vestigen of te
verlenen.
4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend
bij BouwersBende, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
4.7 Huurder mag aan de LEGO set geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van
de LEGO set kunnen worden verwijderd. Het is Huurder tevens niet toegestaan de
elektronica of software van de LEGO set op enige wijze te manipuleren.
4.8 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een Lidmaatschap af te
kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen een slechts met toestemming van een ouder of voogd
een Lidmaatschap afsluiten.
4.9 Een digitaal verificatieproces van de juiste identificatiedocumenten kan onderdeel zijn van
het aanmeldproces bij levering van het product. Ontbreken van de juiste identificatie

documenten leidt ertoe dat het product niet uitgeleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er
mogelijkerwijs sprake is van fraude doet BouwersBende hiervan aangifte bij de politie.

5. Looptijd Lidmaatschap en Opzegging
5.1 De looptijd van het Lidmaatschap (“Lidmaatschapsperiode”) wordt overeengekomen tijdens
de aanmeldingsprocedure. Indien overeengekomen, kunnen eenmalige kosten in rekening
worden gebracht bij Huurder.
5.2 Indien is gekozen voor een Lidmaatschapsperiode van een maand, is de looptijd van het
Lidmaatschap een maand te berekenen vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens
de aanmeldingsprocedure. Na afloop van deze termijn wordt het Lidmaatschap stilzwijgend
verlengd, steeds voor een periode van één maand, tenzij het Lidmaatschap wordt beëindigd
in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. Beide partijen
kunnen het Lidmaatschap te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand.
5.3 Indien is gekozen voor een minimale Lidmaatschapsperiode, is de looptijd van het
Lidmaatschap het gekozen aantal maanden te rekenen vanaf de datum zoals
overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure. Tussentijdse beëindiging van het
Lidmaatschap is niet mogelijk. Na afloop van de Lidmaatschapsperiode gaat het
Lidmaatschap automatisch over in een Lidmaatschap met een looptijd van een maand, zoals
uiteengezet in artikel 6.2.
5.4 Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Lidmaatschap door Huurder is ontvangen
door BouwersBende loopt het Lidmaatschap tot het eind van de maand door zodat het
Lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand.
5.5 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum om de LEGO set te retourneren en de plicht
om de kosten van het Lidmaatschap te voldoen.
5.6 Wanneer de LEGO set door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee
alle rechten van Huurder op grond van het Lidmaatschap onverminderd de verplichting van
Huurder om de volledige Lidmaatschapskosten tot de Einddatum te voldoen.
5.7 Voordat de LEGO set is ingeleverd bij BouwersBende kan Huurder te allen tijde de opzegging
ongedaan maken en het Lidmaatschap weer activeren door middel van een e-mail aan
BouwersBende.

5.8 Wanneer de LEGO set niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan
BouwersBende, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5 per dag totdat de LEGO set
alsnog is overgedragen aan BouwersBende of het Lidmaatschap weer is geactiveerd, dit met
een maximum van zeven dagen.
5.9 Als de LEGO set niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan
BouwersBende en het Lidmaatschap niet opnieuw is geactiveerd, zal BouwersBende aangifte
doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door
BouwersBende geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type Lidmaatschap
en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van BouwersBende om volledige
vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het
bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type Lidmaatschap.
Type Lidmaatschap Vastgestelde schadevergoeding
Standaard Lidmaatschap EUR 250
Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type Lidmaatschap
5.10 Huurder is ermee bekend dat de LEGO set eigendom kan zijn van een leasemaatschappij.
Wanneer de LEGO set eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op
eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de LEGO set bij de leasemaatschappij in te
leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

6. Vermissing & Schade
6.1 BouwersBende heeft het recht de LEGO set te controleren op de staat waarin deze verkeert.
Het controleren van de staat van de LEGO set gebeurt na het inleveren van de LEGO set en
voor het eventueel uitsturen van een nieuwe LEGO set.
6.2 Wanneer er (onder)delen van de LEGO set missen, heeft BouwersBende het recht dit bij
Huurder in rekening te brengen met een minimum van €2,50 tot maximaal het bedrag van
het eigen risico. Te vinden in Tabel 2. De in rekening te brengen kosten zijn gebaseerd op de

actuele prijzen van Lego. Deze prijzen zijn te vinden op: https://www.lego.com/nl-
nl/service/replacementparts/sale/location. Indien er geen actuele prijs beschikbaar is zal een

bedrag van €5,00 per steen in rekening gebracht worden.
Type Lidmaatschap Vastgestelde eigen risico
Standaard Lidmaatschap EUR 250
Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Lidmaatschap

6.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de LEGO set anders dan is te verwachten door
normaal gebruik, zulks ter beoordeling van BouwersBende, behoudt BouwersBende zich het
recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

7. Accessoires
7.1 Als aanvulling op het LEGO set Lidmaatschap kan Huurder een Accessoire Lidmaatschap
afsluiten.
7.2 Het Accessoire Lidmaatschap geldt als separaat Lidmaatschap naast het LEGO set
Lidmaatschap en kan onafhankelijk van het LEGO set Lidmaatschap worden opgezegd.
7.3 Alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op het
Accessoire Lidmaatschap, met uitzondering van: artikel 3, 6, en 9. “LEGO set” moet in de
desbetreffende artikelen worden gelezen als “Accessoire”. De vastgestelde bedragen in de
tabellen 1 tot en met 3 van de Algemene Voorwaarden worden voor het Accessoire
Lidmaatschap vervangen door de vastgestelde bedragen in tabel 4.
7.5 De Accessoires worden na levering eigendom van de Huurder en hoeven niet geretourneerd
te worden.
7.6 Het gebruik van het Accessoire is voor eigen risico van Huurder. BouwersBende is niet
aansprakelijk voor eventuele door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van het
Accessoire.
8. Betalingen
8.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Lidmaatschap tevens een machtiging tot
automatische incasso van de maandelijkse Lidmaatschapskosten en andere verschuldigde
kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
8.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft
BouwersBende het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een
nieuwe LEGO set te leveren.
8.3 Wanneer de Lidmaatschaps- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of
onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan
een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het
verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan BouwersBende een

incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke
incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

9. Overkopen LEGO set
9.1 Het is mogelijk voor Huurder tijdens het Lidmaatschap de LEGO set over te kopen voor een
vooraf vastgestelde prijs tenzij anders schriftelijk bevestigd vanuit BouwersBende. Een
prijslijst van LEGO sets per type LEGO set en is te vinden in Tabel 3.
Type Lidmaatschap Vastgestelde eigen risico
LEGO set EUR 250
Tabel 3: Prijs overkopen LEGO set
9.2 Wanneer er een LEGO set overgekocht wordt door een huurder zal er tenzij anders
overeengekomen tussen Huurder en BouwersBende het huidige Lidmaatschap intact blijven
en zal er zoals benoemd in Artikel 3.4 een nieuwe set opgestuurd worden.
9.3 Het overkopen van LEGO set kan gedaan worden door een mail te sturen naar
BouwersBende.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Als Huurder een LEGO set in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed
functioneert en geen gebreken vertoont.
10.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de LEGO set dient direct contact te worden
opgenomen met BouwersBende.
10.3 Het gebruik van de LEGO set door Huurder is voor eigen risico van Huurder.
10.4 BouwersBende is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van
het gebruik van de LEGO set, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van
BouwersBende.
10.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of
beschadigingen aan de LEGO set.

11. Wijziging
11.1 BouwersBende behoudt zich het recht voor om de kosten van een Lidmaatschap te wijzigen.
Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend
gemaakt aan Huurder.

11.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de
ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website
www.BouwersBende.nl en per e-mail aan Huurder.
11.3 BouwersBende heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde
ook, over te dragen aan derden.
11.4. Huurder kan het Lidmaatschap kosteloos wijzigen naar een duurder Lidmaatschap en
BouwersBende zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de LEGO set naar een
LEGO set die past bij het nieuwe Lidmaatschap.

12. Niet nakomen verplichtingen
12.1 BouwersBende heeft het recht het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan
Huurder, indien:
• Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het
Lidmaatschap;
• Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;
• het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt
verklaard;
• Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen;
• Huurder de LEGO set gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (b.v.
de gebruiksvoorwaarden van Hoofdstuk 4);
• ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de LEGO set of op andere goederen van
Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Lidmaatschap nadelig beïnvloedt;
• Huurder naar het oordeel van BouwersBende misbruik maakt van de door BouwersBende
geboden service;
• Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan BouwersBende, dan wel
• Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het
Lidmaatschap na te kunnen komen.

12.2 Huurder heeft het recht het Lidmaatschap per direct te beëindigen indien BouwersBende
haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in
ernstige mate niet is nagekomen.

13. Privacy
13.1 BouwersBende vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe
BouwersBende dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via
https://bouwersbende.nl/privacy/. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact
opnemen via info@bouwersbende.nl

14. Toepasselijk Recht. Geschillen
14.1 Op het Lidmaatschap en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Lidmaatschap zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

www.BouwersBende.nl
Versie 06-05-2021
Versie 1.2

Ontvang onze BouwersHeld Jorrit, helemaal GRATIS thuisgestuurd! 🎉

Wees er snel bij, want onze bouwershelden vliegen de deur uit! ⏰